AndSafety B.V. (hierna genoemd leverancier) hanteert de Nederland ICT Voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Deze Nederland ICT Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij AndSafety B.V goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert.

Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onver- minderd van kracht. AndSafety B.V en klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

De algemene voorwaarden zijn op te vragen door een email te sturen aan info@andsafety.com.

Algemene Voorwaarden tot Inkoop van Goederen en Diensten

Naast Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten hanteert AndSafety B.V. ook Algemene Voorwaarden tot Inkoop van Goederen en Diensten.

De Algemene Voorwaarden tot Inkoop zijn op te vragen door een email te sturen aan info@andsafety.com.

Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onver- minderd van kracht. AndSafety B.V en klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.